Vespa asiàtica

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie invasora de mida semblant a l’autòctona vespa xana (Vespa crabro). La seva presència té efecte directe envers l’apicultura (ja que la vespa depreda les abelles) i sobre la producció de mel, cera i altres productes apícoles. Aquesta espècie invasora, a més, té efectes respecte a la biodiversitat animal ja que es tracta d’un nou depredador en l’ecosistema. També té impactes sobre la salut pública, a conseqüència de les picades, que són doloroses tot i que no són més perilloses que les d’una espècie autòctona.

El comportament de la vespa asiàtica no és agressiu amb les persones, excepte quan estem a pocs metres d’un vesper. No acostuma a haver-hi perill a més de 5 metres de distància del niu. Eviteu entrar en contacte amb aquests insectes i molt rarament hi pot haver un atac. No us hi acosteu sense l’equip de protecció adequat.

És molt important conèixer quin és el seu cicle biològic anual (es mostra en el gràfic següent).

Font: Manual para la gestión del avispón asiático. Govern Basc

Font: Manual para la gestión del avispón asiático. Govern Basc

Aquesta vespa construeix dos nius. Els períodes d’aparició depenen del clima de cada any i poden variar, però habitualment són:

1. Al mes de març, les femelles fundadores, quan surten de la hibernació construeixen petits nius (embrionari), de la mida d’una taronja, en llocs protegits d’edificis (escletxes, porxos, teules, etc.), ruscos buits o altres refugis, on fan les primeres postes d’ous.

2. Al maig les obreres d’aquest niu iniciaran la construcció d’un nou niu (niu secundari, més gran) en llocs més elevats; acostumen a tenir preferència per arbres de més de 10 metres d’alçada. En aquest niu secundari, amb forma de vesper d’olla, s’instal·larà la colònia que anirà creixent durant tot l’estiu i pot arribar a ser molt voluminós.

3. A partir de la tardor, la reina produeix noves reines fundadores per l’any següent, tot i que més del 90% moren perquè no sobreviuen a l’hivern o per competència directa entre elles.

4. Durant l’hivern els mascles i les obreres moren en no sobreviure a les condicions hivernals. Per tant aquest niu és abandonat i després d’hibernar les reines de manera separada en diversos indrets, ja no serà reutilitzat.

Font: Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona

És interessant localitzar i destruir nius primaris durant la primavera, ja que són de fàcil eliminació i eviten la formació de la colònia. Cal revisar les cornises de les teulades, garatges i porxos de cara a evitar que cap al mes de maig, construeixin els nius definitius a les capçades dels arbres. Si trobeu nius que penseu que poden ser de vespa asiàtica, aviseu a l’ajuntament.

Els nius secundaris creixen durant l’estiu, molt sovint en arbres alts i frondosos de fulla caduca, fet que fa difícil la seva detecció durant l’època de màxima activitat.

Quan es detecten més nius és durant l’hivern, ja que cauen les fulles dels arbres i es veuen amb més facilitat; però precisament en aquesta època ja han estat abandonats o són poc actius, i el risc és mínim.

No es disposa de mètodes de lluita que puguin aturar la seva expansió pel territori, actualment només es pot mirar de reduir el seu impacte per seguretat de les persones o bé per proximitat a explotacions apícoles. És d’esperar que, de manera natural, la població s’estabilitzi amb l’aparició de depredadors, paràsits i altres tipus de control. Cal tenir present que algunes formes de control, com ara el trampeig, poden tenir, també, efectes negatius sobre la biodiversitat i les poblacions d’altres himenòpters i insectes autòctons. Per això, es recomana que no s’instal·lin de manera indiscriminada trampes per vespes.

La vespa asiàtica es pot confondre amb altres espècies autòctones. Abans d’actuar contra un exemplar o un niu, cal estar segurs que no la confonem amb altres espècies que poden actuar com a competidores seves i que poden ajudar en el seu control.

 

Per més informació visita la web de Medi ambient de la Generalitat de Catalunya o bé contacta a través dels correu electrònic miteco.gob.es.

FORMULARI VESPA

La col·laboració ciutadana és molt important per ajudar a controlar aquesta espècie invasora, ja que la seva expansió va en augment i la seva eradicació és pràcticament impossible.

 

En cas de detectar la presència de vespa velutina, o nius, ompliu el següent formulari:


Dades de l'observador