A- A A+ Alt contrast

Aquesta és la política de protecció de dades de l’Ajuntament de Quart. Fa referència a les dades de persones físiques amb les que es relaciona en l’exercici de les seves competències i funcions. El tractament s’efectua complint el Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és l’Ajuntament de Quart (d'ara endavant, l’Ajuntament), amb CIF P1715100B, domicili a la Plaça de la Vila, 2 de Quart (CP 17242), telèfon 972 46 91 71, adreça electrònica ajuntament @ quart.cat i lloc web www.quart.cat.

 

Amb quins criteris tractem les dades personals.

Tractem les dades de manera lícita (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet). Els destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d’obtenir-les. Tractem únicament les adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas. Ens esforcem perquè estiguin actualitzades i els conservem el temps necessari, complint les normes sobre conservació d’informació pública. Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental. 

 

Qui és el Delegat de Protecció de Dades.

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) supervisa el compliment de la normativa de protecció de dades, vetllant perquè es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre les persones de qui es tracten dades si volen presentar una queixa o reclamació. Per contactar amb el Delegat de Protecció de Dades es pot adreçar un escrit a l’Ajuntament o directament un correu a l’adreça dpd @ quart.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les dades i a qui els comuniquem.

L’Ajuntament tracta les dades per a exercir les seves competències i funcions, i per oferir els serveis que es descriuen a la web i a la seu electrònica. Una descripció completa dels tractaments i de les finalitats a les que es destinen les dades figura al Registre de les Activitats de Tractament consultable al següent enllaç.

Empadronament. Els habitants del municipi han de figurar en el padró d’habitants. Efectuem els tràmits necessaris per tenir-lo actualitzat a partir de la informació aportada per les persones interessades i per actuacions d’ofici dels nostres serveis. Les dades del padró serveixen per finalitats establertes a la Llei de Bases de Règim Local. La comunicació de les dades del padró es limita als casos autoritzats per la normativa que el regula.

Procediments administratius i tràmits. Principalment a sol·licitud de persones particulars, utilitzem les seves dades per seguir la tramitació corresponent. El catàleg de tràmits es pot consultar a la seu electrònica. Segons el procediment les dades es poden comunicar a altres administracions competents en la matèria o es poden publicar en compliment del principi de transparència.

Gestió tributària i recaptació. La gestió dels tributs i la percepció d’altres ingressos de dret públic comporta el tractament d’un volum important de dades personals. L’Ajuntament ha delegat aquesta funció a XALOC, Xarxa Local de Municipis Gironins.

Serveis. Per a la prestació dels serveis tractem les dades aportades per les persones usuàries. El catàleg de serveis es pot consultar a la seu electrònica. Com a criteri general les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment de l’usuari del servei.

Activitats. En l’organització d’activitats culturals o de lleure obtenim dades de les persones que s’hi inscriuen, a fi i efecte d’organitzar l’activitat. No es comuniquen a altres persones.

Contacte. Atenem les consultes de persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra web. Les dades s’utilitzen únicament per aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones.

Selecció de personal. Quan es convoquen processos de selecció de personal es segueixen en tot moment les normes d’accés a la funció pública i, en aquest context, les dades aportades per les persones interessades serveixen e base per avaluar els mèrits i analitzar l’adequació del perfil dels candidats en funció dels llocs vacants o de nova creació. No es comuniquen a altres persones si bé durant el procés, d’acord amb els continguts de les bases, es poden fer públiques dades identificatives per informar de les persones admeses, excloses o guanyadores de les places.

Enviament d’informació. Amb l’autorització explícita de cada persona utilitzem les dades de contacte que ens ha proporcionat per informar de les nostres iniciatives, serveis o activitats, pels canals autoritzats per cada persona. No es comuniquen a altres persones.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim obres, serveis o béns. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial i els destinem únicament a aquesta finalitat. En compliment d’obligacions legals comuniquem dades a l’administració tributària.

 

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades.

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

Compliment d’obligacions legals. Els tractaments de les dades en el context de procediments administratius s’efectua seguint les normes reguladores de cada un dels procediments.

Complir missió en interès públic. Els tractaments resultants de la prestació dels nostres serveis es justifica per satisfer l’interès públic.

Compliment d’una relació contractual o precontractual. Tractem les dades dels nostres proveïdors seguint la normativa de contractació pròpia del sector públic, amb l’abast necessari per al desenvolupament de la relació contractual. En un altre sentit, però també en el marc de relacions contractuals o precontractuals, tractem dades de persones que participen en processos selectius o que s’incorporen a la nostra institució.

En base al consentiment. Quan fem enviaments d’informació de les nostres activitat o serveis tractem dades de contacte amb l’autorització prèvia del receptor.

 

Quant de temps conservem les dades.

El temps de conservació de les dades ve determinat principalment pel fet que siguin necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de l’Ajuntament i per atendre requeriments d’altres administracions públiques o òrgans judicials.

En conseqüència les dades s’han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d’acord amb les finalitats del tractament.

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que es revoca el consentiment.

La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública, i els dictàmens de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental són un referent determinen els criteris que seguim en la conservació o eliminació de les dades.

 

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem.

Tal com preveu el Reglament general de protecció de dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades.

A la portabilitat. És el dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interoperable, o a demanar que es transfereixin d’aquesta manera a un altre Responsable del tractament. Aquest dret es reconeix quan l’interessat ha facilitat les dades personals donant el consentiment o quan el tractament és necessari per executar un contracte. No es reconeix quan el tractament té una base jurídica diferent del consentiment o del contracte.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació. Atenem immediatament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n’és receptora.

 

Com es poden exercir o defensar els drets.

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a l’Ajuntament a l’adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l’encapçalament.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (https://apdcat.gencat.cat/).

En qualsevol cas, per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça ajuntament@quart.cat.