Pressupost

Consulta el Pressupost 2024 de l'Ajuntament de Quart aquí

Compte General

Consulta els comptes generals d'exercicis anteriors aquí

A més, la liquidació del pressupost de l'exercici anterior, 2022, aquí

 

Nivell d'endeutament

L'Ajuntament de Quart no té concertat cap prèstec a curt o a llarg termini.

A més, consulta l'infore de la intervenció sobre la liquidació del Pressupost General 2022, que dona informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financeraaquí.

 

Pla de Disposició de Fons

Consulta l'informe de la Tresoreria sobre el Pla de Disposició de Fons de l'Ajuntament de Quart aquí