Aquest estiu l'Ajuntament de Quart impulsa de nou el programa de treball Brigada Jove, el qual sorgeix de la l'àrea de joventut del consistori.

L'objectiu principal d'aquest projecte és facilitar i proporcionar els instruments necessaris als i les joves del municipi d'entre 16 i 25 anys per crear-los oportunitats laborals. Brigada Jove, doncs, pretén esdevenir un punt de partida en la seva transició al món laboral.

Enguany, es seleccionaran tres joves per a la seva contractació laboral temporal des de l’1 de juliol fins al 15 d’agost.

 

2 Places de peons de brigada municipal (16 a 25 anys):

La seva tasca es centrarà en atendre els diferents serveis municipals en el seu sentit més ampli. Entre altres poden ser: manteniment preventiu bàsic de les instal·lacions i equipaments (pintura, tasques bàsiques, etc..), reparació, neteja de vials i altres del municipi, manteniment zones verdes, parcs i jardins, manteniment del carrers, suport en l’organització d’actes festius i culturals dels diferents veïnats del municipi, entre d'altres.

La jornada laboral serà de 37,5 hores a la setmana.

Nota: Per necessitat del servei en la festa Major, entre altres ocasions, es pot requerir la modificació de la jornada, i aquesta quedarà compensada amb hores/dies de festa.

 

1 Plaça d'auxiliar administratiu/va a les dependències municipals (16 a 25 anys):

Desenvoluparà les tasques pròpies de la categoria d’auxiliar administratiu. A més, també realitzarà suport en l’organització d’actes culturals i festius.

La seva jornada serà de 20 hores setmanals

 

Sol·licituds

Per presentar les sol·licituds s'ha de realitzar una instància* a la seu electrònica de l'Ajuntament de Quart (https://bit.ly/SeuAjQuart) o o presencialment a les oficines de l’Ajuntament de Quart, Plaça de la Vila, 2 ( de 8 a 14:30 hores).

Les instàncies* han d’anar adreçades a l’alcalde president de la Corporació, així mateix s’haurà d’indicar per el lloc que s’opta (només un lloc de treball) i s’haurà de presentar tota la documentació requerida.

 

Les instàncies* hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

  • Currículum Vitae de l’aspirant signat pel mateix.
  • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI), Número d’Identificació d’Estranger (NIE) o, si s’escau, passaport, de l’aspirant.
  • Certificat de l’ESO o titulació equivalent, o certificant del centre conforme l’està cursant.
  • Certificat declarant que no ha estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques.

 

En cas de ser menor d’edat, a més:

  • Autorització de la mare/pare o tutor legal de conformitat de que el menor presenti sol·licitud d’oferta temporal de treball i el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria.
  • Fotocòpia DNI o document d’identitat de la mare/pare o tutor legal del menor d’edat

 

El termini per a la presentació d’instàncies serà des del 06 de maig al 27 de maig de 2022, ambdós inclosos. Qualsevol sol·licitud fora de termini serà exclosa.

 

Selecció

Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà la llista provisional dels aspirants d’admesos i exclosos a la seu electrònica de la corporació i s’atorgarà als aspirants un termini de 5 dies naturals per a realitzar esmenes de documents.

Un cop finalitzat el termini d’esmenes es publicarà en el mateix entorn el llistat d’aspirants admesos i exclosos definitius, i es fixarà el lloc, data i hora del sorteig públic i entrevista personal.

 

* El model d'instància es pot descarregar aquí

 

Per a conèixer més informació sobre les sol·licituds i el procés de selecció, descarrega't el document de les bases del projecte.