Dilluns 7 de març a les 20,00 hores celebrarem la tercera sessió del Ple de 2022, a la Sala de Plens Municipal amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació de les actes corresponents a les sessions  1 i 2/2022
 2. Informació de l’Alcaldia.
 3. Imposar i ordenar, per a l’exercici 2022 i següents, l’ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 4. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal 21 preus públics
 5. Aprovació inicial modificació de crèdits i crèdits extraordinaris
 6. Modificació retribucions i indemnitzacions regidors.
 7. Festes locals 2023.
 8. Aprovació inicial projecte renovació de la xarxa d’aigua potable entre els carrers del tren i de dalt.
 9. Donar compte informes control financer.
 10. Donar compte informe resum control financer.
 11. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia.
 12. Precs i preguntes.