El pressupost per al 2022 manté una línia continuista respecte al de l’exercici d’aquest 2021, conservant la pràctica totalitat de les seves grans partides. En total, el pressupost preveu unes despeses de 2.989.868,22 milions d’euros, xifra un 3,49% inferior a la previsió d’aquest any (que va ser de 3.097.950,11 milions d’euros).

L’alcalde del municipi, Carles Gutiérrez, ha assenyalat que el pressupost pel 2022 «se centra en consolidar el que ja tenim, sense haver de fer una pujada desmesurada dels impostos, i seguint les polítiques que ens vam marcar l’equip de govern a l’inici de la legislatura». Així mateix, ha puntualitzat que «l’objectiu prioritari no és altre que, quan s’acabi la legislatura, poder deixar un municipi que hagi millorat en serveis, cultura, infraestructura, identitat i transparència».

Les despeses que s’han vist més modificades en el pressupost han estat les de reparacions, manteniment i conservació del municipi i les de material de subministraments i altres. Tot i això, les diferents partides que les conformen s’han anat equilibrant entre sí, essent l’import final molt proper al de l’exercici anterior.

Cal destacar l’augment en diverses partides relacionades amb els infants, atès el 21,3% de la població de Quart té entre 0 i 14 anys (dades de l’Idescat 2020). D’aquesta manera, s’ha incrementat, per exemple, el 34,4% en el servei de manteniment i conservació dels parcs infantils (total 33.600 euros); el 66% la partida de material per a les dues escoles municipals, Santa Margarida i 9d4t (que ha passat a ser de 1.000 euros); el 50% en l’equipament de la biblioteca municipal Miquel Pairolí (de 2.000 a 4.000 euros), i la millora de la piscina municipal infantil, a la qual s’hi destinaran gairebé tota la partida de 40.000 euros de l’apartat d’inversions reals.

També es continua fent una clara aposta per difondre la cultura, sobretot en aquests anys ens els quals el sector ha patit fortament la conseqüències de la COVID-19, i s’han doblat les partides per activitats culturals i festes populars. Ambdues partides han passat dels 10.000 euros als 20.000 euros.

Un altre dels canvis més significatius que han provocat la reducció del pressupost ha estat la contenció de la despesa en inversions, que s’ha reduït en 70.000 euros. Enguany, es proposa dedicar aquest apartat d’inversions reals a la reparació i millora tant de les voreres del nucli de Palol d’Onyar (finalitzar el carrer Roure, fer el carrer Acàcia i altres punts puntuals que estan molt malmesos) com a la piscina municipal. A més, s’hi ha dedicat una partida a l’adequació de la primera rotonda de l’entrada del municipi des de Girona introduint-hi un element identitari de Quart.

Finalment s’ha augmentat 28.000 euros (gairebé el 12% respecte al 2021) la partida de les activitats de recollida i tractament d’escombraries i residus sòlids urbans per tal de fer front a la introducció del Porta a Porta, que s’iniciarà a partir del mes de març del 2022.