Des del passat divendres, 2 de juny, roman obert el període de licitació del Bar del Local Social de Quart.

 

Es tracta d'un establiment de restauració dins del Local Social del nucli, en el qual també s'hi troba situada la Biblioteca Miquel Pairolí i s'hi realitzen multitud d'activitats tant municipals com organitzades per les entitats i associacions.

A més, està ubicat en un espai privilegiat del municipi, davant de l'Escola Santa Margarida, a prop de la zona esportiva i l'Escola Nou de Quart i hi circula la Ruta El Carrilet II del Consorci Vies Verdes Girona.

 

Fins al dia 22 de juny, a les 14.00 hores, es poden presentar propostes per a la gestió i explotació indirecta, en règim de concessió administrativa, d'aquest establiment.

 

El procediment d'adjudicació serà a través de concurs en règim obert entre els projectes presentats.

 

La durada del contracte serà de dos anys, amb una possible pròrroga per a dos anys més.

 

Les propostes s'han de presentar telemàticament mitjançant l'eina de Sobre Digital aquí

 

Consulta el manual del Sobre Digital!

 

Tota la documentació sol·licitada s'ha d'organitzar en tres sobres:

 

Sobre A: Documentació General

  1. Document europeu únic de contractació (DEUC)
  2. Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols, si és el cas
  3. Compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals
  4. Qualsevol altra documentació que es consideri rellevant

 

Sobre B: Criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor

Tota la documentació relacionada amb els criteris de valoració.

 

Sobre C: Criteris quantificables de forma automàtica

Cànon ofert i tota la informació referent a la resta de criteris

 

Per a poder-hi optar, el licitador que en resulti adjudicatari, haurà d'acreditar la seva solvència econòmica i financera, i la seva solvència tècnica i professional, mitjançant una memòria explicativa de l'experiència en l'explotació de bars, consergeria i/o gestió d'instal·lacions esportives. A més, s'haurà de tenir un mínim de 3 anys d'experiència acreditada en treballs d'hostaleria, bars o restaurants.

 

De les propostes presentades es valorarà amb punts, els criteris que serviran de base per a l'adjudicació:

Entre els criteris subjectes a judici de valor (40 punts) es tindrà en compte les propostes de gestió del servei, de millora de qualitat del servei, de ventall de productes a oferir a la ciutadania, de dinamització de l'equipament i de millores per al bon funcionament de l'establiment.

Pel que fa als criteris avaluables de forma automàtica, 10 punts seran per al compromís de la instal·lació d'un para-sol a la zona de la terrassa, i, fins a 50 punts, serà el cànon ofert segons la següent fórmula establerta:

             

 

 

Els adjudicataris de la proposta seleccionada abonaran a l'Ajuntament de Quart un cànon mínim mensual de 450 €.

 

 

S'estima que l'inici del contracte es dugui a terme l'1 de juliol, amb un marge de quinze dies per a posar-lo en funcionament.

 

 

Consulta tota la informació al perfil del contractant!