Durant tot l'any 2023, l'entitat sense ànim de lucre Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat a Quart un total de 16.280 kg de tèxtil usat gràcies als veïns i les veïnes del municipi, els quals han dipositat els seus residus tèxils als contenidors del poble.

El residu tèxtil (roba, calçat, complements i tèxtil de llar), que es diposita en els contenidors situats en la via pública, equival a 66.000 articles de roba. El 90% d'aquesta roba, , gestionada per la fundació Humana, ha tingut una segona vida gràcies a la reutilització i el reciclatge, dos elements claus per a l'economia circular i la creació i manteniment de llocs de treball de qualitat (ocupació verda).

La reutilització i el reciclatge del tèxtil contribueixen a l'estalvi de recursos, la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. Redueixen els residus en els dipòsits controlats i a les plantes incineradores i, per tant, l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle. Com a resultat, les 16,3 tones recuperades el 2023 a Quart van evitar l'emissió de 99 tones de CO2.

El procés de gestió de la roba usada és el següent: els contenidors de roba són buidats un o dos
cops per setmana; el residu tèxtil es trasllada a la planta de preparació per a la reutilització que
l’entitat catalana té a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental). Després d’un triatge acurat, la destinació
dels articles és aquesta:

  •  El 59% es destina a reutilització: el 19% a botigues Humana i el 40% s’exporta, principalment a l’Àfrica, per a que persones amb menys recursos accedeixin a roba i així hi generem recursos per la cooperació al desenvolupament.
  • El 31% es tracta de subproductes l’estat dels quals no en permet la reutilització; per això, es destinen a processos de reciclatge.
  • El 8% són dos tipus de residus: els destinats a valorització energètica i els que acaben en abocador perquè no es poden valoritzar
  • El 2% són impropis

 

A aquest benefici ambiental cal afegir-ne el social: és la creació d’ocupació verda, Humana genera un lloc de treball per cada 30 tones de tèxtil recollit. A més, els recursos que se n’obtenen es destinen a iniciatives socials.