El DUPROCIM és un pla de protecció civil municipal de creació i implementació obligatòria pel municipi de Quart, d’acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya. La seva finalitat és establir una planificació unificada i coordinada de les diverses situacions d’emergència que es puguin dur a terme al municipi amb l’objectiu de prevenir-les i donar una resposta ràpida i adequada en el cas que es duguin a terme.

Dins del document, i un cop avaluades les característiques del municipi, s’hi ha inclòs les emergències per:

  • Incendis forestals (INFOCAT)
  • Inundacions (INUNCAT)
  • Vent (VENTCAT)
  • Nevades (NEUCAT)
  • Moviments sísmics (SISMICAT)

Les tres primeres tipologies d’emergència al terme municipal han estat qualificades amb un nivell alt i mitjà de patir-les i, per tant, és obligat realitzant-ne l’avaluació i incloure-ho en el pla. Pel que fa a les dues segones, són recomanades però també s’inclouen en el DUPROCIM de Quart.

De cada tipus d’emergència se n’ha analitzat l’històric, s’han identificat els elements vulnerables, s’han detallat els manteniments necessaris i s’han enumerat els talls de trànsit previstos en determinats casos, entre d’altres. A més, s’ha detallat l’organització municipal de protecció civil, la qual estableix les persones encarregades de dur-la a terme. L’estructura de l’organització municipal de protecció civil de Quart té com a punt més elevat de responsabilitat a l’alcalde i, com a base de l’organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les accions per tal d’aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal.

Les alarmes seran recepcionades pel centre receptor d’alarmes (CRA) el qual estarà operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l’any. Aquest valorarà, segons els protocols establerts, la importància de l’alarma i posarà en marxa els avisos d’activació del Pla.

El document, que tindrà una vigència de quatre anys, té per objectiu prevenir i controlar els riscos sobre les persones, els béns i el medi ambient, així com donar una resposta adequada a cada situació. A més, també s’hi garanteix la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.