Amb l’objectiu de fomentar l’ús de l’energia solar per fer un pas endavant en la lluita contra el canvi climàtic i afrontar la transició energètica s’ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost Sobre Béns Immobles (IBI) per tal d’incloure-hi la bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost als propietaris d'habitatges que realitzin obres d’instal·lació de captadors d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum elèctric.

Aquesta bonificació s’aplicarà durant 3 anys consecutius, sempre que  aquesta instal·lació no estigui ja obligada per normativa i que aquesta compleixi l’ordenança esmentada.

La bonificació es podrà sol·licitar durant el primer any següent a la instal·lació. Tanmateix, per tal d’acollir-se a aquesta bonificació, la producció d’energia elèctrica haurà de complir alguns requisits, com ara:

  • Suposar com a mínim del 30% de la despesa energètica anual de l’habitatge.
  • Aportar, entre altra documentació, el certificat tècnic d’instal·lador acreditat que especifiqui que la instal·lació de captació solar s’ha efectuat segons les seves directrius.

L’ordenança reguladora incentiva la implantació d’aquestes instal·lacions d’autoconsum tenint en compte les condicions arquitectòniques i urbanístiques del municipi. Així mateix, facilita uns criteri comuns en el disseny de les instal·lacions, determina els paràmetres de control mínim exigibles i estableix un procés de verificació eficaç per garantir el seu funcionament correcte.

Aquesta ordenança s’exposarà al públic durant un període de 30 dies i, posteriorment, esdevindrà definitiu i entrarà en vigor una vegada s’hagi publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).