El dilluns 7 de novembre, l'Ajuntament de Quart celebra de nou la seva sessió plenària. Aquesta tindrà lloc a la Sala de Plens Municipal, situada al mateix edifici del consistori, a les 20 hores del vespre.

En concret, aquest serà el Ple ordinari 08/2022 i els temes que es tractaran en l'ordre del dia seran els següents:

  1. Aprovació acta anterior
  2. Informació d'alcaldia
  3. Donar compte de decrets d'Alcaldia
  4. Aprovació provisional de l'ordenança fiscal 31, reguladora de la taxa pel servei de clavegueram
  5. Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal 15, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua potable
  6. Aprovació definitiva de l'estudi d'ordenació de la mobilitat al municipi de Quart
  7. Proposta d'acord d'adhesió al Pla de Serveis d'Assistència Tècnica en matèria de Promoció Econòmica i Desenvolupament local als municipis de la Comarca del Gironès
  8. Aprovació a l'adhesió a l'acord adoptat pel ple de la Diputació de Girona referent a l'aprovació del manual de normes i procediments que estableixen els criteris a seguir en l'aplicació del marc conceptual de la comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració recollits en el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'administració local per a l'adhesió al servei per a la gestió integral del patrimoni
  9. Donar compte del Pla Anual de Control Financer de l'Exercici 2023
  10. Precs i preguntes

Les sessions plenàries estan obertes al públic. Un cop acabada la sessió es pot establir, si és el cas, un torn de paraula entre els assistents.